PHP Classes

File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.pl.yml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Manolo Salsas  >  Online PHP Image Transform  >  app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.pl.yml  >  Download  
File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.pl.yml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Online PHP Image Transform
Application to do interactive image manipulation
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 2,593 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Group
group:
  edit:
    submit: Edytuj grup?
  show:
    name: Nazwa grupy
  new:
    submit: Utwórz grup?
  flash:
    updated: Grupa zosta?a zaktualizowana
    created: Grupa zosta?a utworzona
    deleted: Grupa zosta?a usuni?ta

# Security
"Bad credentials": Nieprawid?owa nazwa u?ytkownika lub has?o

security:
  login:
    username: "Nazwa u?ytkownika:"
    password: "Has?o:"
    remember_me: Nie wylogowuj mnie
    submit: Zaloguj

# Profile
profile:
  show:
    username: Nazwa u?ytkownika
    email: E-mail
  edit:
    submit: Edytuj u?ytkownika
  flash:
    updated: Zapisano zmiany w profilu

# Password change
change_password:
  submit: Zmie? has?o
  flash:
    success: Has?o zosta?o zmienione

# Registration
registration:
  check_email: Na adres %email% wys?ano wiadomo?? e-mail. Zawiera ona link w którego nale?y klikn?? aby aktywowa? konto.
  confirmed: Gratulacje %username%, potwierdzi?e? konto.
  #back: Back to the originating page.
  submit: Zarejestruj
  flash:
    user_created: Stworzono u?ytkownika
  email:
    subject: Witaj %username%!
    message: |
      Cze?? %username%!

      Aby potwierdzi? swoje konto - prosz? przej?? do %confirmationUrl%

      Pozdrawiamy,
      Zespó?.

# Password resetting
resetting:
  password_already_requested: W przeci?gu ostatnich 24 godzin nast?pi?a ju? próba odzyskania has?a.
  check_email: Na adres %email% wys?ano wiadomo?? e-mail. Zawiera ona link w którego nale?y klikn?? aby zresetowa? has?o.
  request:
    invalid_username: Nazwa u?ytkownika lub e-mail "%username%" nie istnieje.
    username: "Nazwa u?ytkownika lub e-mail:"
    submit: Resetuj has?o
  reset:
    submit: Zmie? has?o
  flash:
    success: Has?o zosta?o zresetowane
  email:
    subject: Witaj %username%!
    message: |
      Cze?? %username%!

      Aby zresetowa? has?o - prosz? przej?? do %confirmationUrl%

      Pozdrawiamy,
      Zespó?.

# Global strings
layout:
  logout: Wyloguj
  login: Zaloguj
  register: Zarejestruj
  logged_in_as: Zalogowano jako %username%

# Form field labels
form:
  group_name: "Nazwa grupy:"
  username: "Nazwa u?ytkownika:"
  email: "E-mail:"
  current_password: "Obecne has?o:"
  password: "Has?o:"
  password_confirmation: "Powtórz has?o:"
  new_password: "Nowe has?o:"
  new_password_confirmation: "Powtórz has?o:"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.